Our Policy

Shipping Information, Return and Exchange, Terms and Conditions
og bg e1637747293861

การจัดส่งสินค้า / Shipping Information

วัน-เวลารับมอบสินค้า

 1. จุดมุ่งหมายของเราก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่า คุณจะได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วที่สุด
 2. ทันทีที่การซื้อสินค้าของคุณได้รับการสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลังสินค้าจะดำเนินขั้นตอนต่อไปในวันทำการถัดไป หลังจากนั้น ก็จะเป็นการจัดสินค้า, บรรจุหีบห่อ และ การจัดส่งสินค้าออกไป
 3. โดยปกติ คุณจะได้รับสินค้าประมาณ 3-5 วันทำการ หลังจากนั้น จะไม่มีการจัดส่ง หีบห่อพัสดุ ในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ ตามปฏิทินในท้องถิ่นนั้น
 4. โปรดทราบว่า ระยะเวลาของการจัดส่งสินค้า (3-5 วันทำการ) เป็นเพียงการประมาณการ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีอุปสรรคจากปัจจัยอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการควบคุมดูแลของ Topical Terpenes และ ผู้ให้บริการจัดส่ง
 5. ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึง, แต่อาจมีสิ่งอื่น นอกเหนือไปจากนี้, เช่น สภาวะอากาศที่เลวร้าย, ความผิดพลาดทางเทคนิค, ความล่าช้าของศุลกากร ฯลฯ

นโยบายการคืนสินค้า / Return and Exchange Policy

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าไปจนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนบรรจุภัณฑ์ที่คุณส่งกลับไปหาเรา หรือวันที่คุณนำสินค้ามาส่งคืนเองที่บริษัทฯ

ตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุดจากทางบริษัท ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้าใหม่ภายใน 7 วันทำการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน โดยที่สินค้าต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ การจัดส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าผ่านทางบริษัทรับจัดส่งสินค้าหรือไปรษณีย์ไทย ทางบริษัทฯขอเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าตามความเป็นจริง ส่วนกรณีการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าใหม่แก่ลูกค้าในมูลค่า 100 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไข / Terms and Conditions

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ให้บริการสินค้าแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าดังกล่าวได้แก่แบบฟอร์มนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Template) ที่มีพื้นฐานมาจากพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศไทย, สิงค์โปร์ และ/หรือสหภาพยุโรป ท่านจะได้สินค้าในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นเท่านั้น
 2. เว็บไซต์ของเราให้บริการอำนวยความสะดวกในการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว การใช้งานสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องตรวจทาน ปรับแก้และขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายทางด้านกฎหมายจากใช้สินค้าและบริการ รวมถึงความเสียหายอื่นใดในกรณีที่มีข้อพิพาททั้งสิ้น
 3. ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่สาธารณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผย ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและการโอนถ่ายข้อมูล” ด้านล่าง
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า แก้ไขหรือคืนเงิน หากข้อผิดพลาดทางการบริการหรือสินค้าเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาท เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้ใช้ การพิมพ์และให้ข้อมูลผิด การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด และปัญหาที่มิได้เป็นการกระทำของผู้ให้บริการเอง
 5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือลดราคาการชำระค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทก็ตาม อาทิ การขอชำระเพิ่มหรือน้อยลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้า
 6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางเรา
 7. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากท่านได้กระทำผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเราอาจสงวนสิทธิไม่ให้บริการท่าน
 8. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งราคาสุทธิแก่ผู้ใช้ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายโอนข้อมูล

 1. ข้อมูลที่ท่านได้ให้หรือถ่ายโอนผ่านเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ท่านไม่สามารถโอนถ่ายข้อมูลออกจากเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อกฎหมาย อาทิ การบิดเบือนข้อมูล การหมิ่นประมาท หรือการข่มขู่ เป็นต้น รวมถึงเนื้อหาอื่นๆที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย
 2. นอกจากนี้ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อการบริการและซื้อสินค้าเท่านั้น โดยจะไม่มีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นในกรณี เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ซึ่งเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบเมื่อสัญญาความยินยอมของท่านหมดอายุ หรือได้รับการเพิกถอน

ทรัพย์สินทางปัญญา

สินค้า เนื้อหา รูปภาพ และเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เว้นแต่จะระบุว่ามาจากแหล่งอื่น ท่านไม่สามารถทำการลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. บริษัทมีหน้าที่เพียงแต่ให้บริการสินค้าแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ สินค้าดังกล่าวได้แก่แบบฟอร์มนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Template) ที่มีพื้นฐานมาจากพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลของประเทศไทย, สิงค์โปร์ และ/หรือสหภาพยุโรป ท่านจะได้สินค้าในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นเท่านั้น
 2. เว็บไซต์ของเราให้บริการอำนวยความสะดวกในการสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวแต่เพียงอย่างเดียว การใช้งานสินค้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องตรวจทาน ปรับแก้และขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพิ่มเติมด้วยตัวเอง ก่อนนำไปใช้งานจริงทุกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายทางด้านกฎหมายจากใช้สินค้าและบริการ รวมถึงความเสียหายอื่นใดในกรณีที่มีข้อพิพาททั้งสิ้น
 3. ทางเรามีข้อกำหนดด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) โดยทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่สาธารณะ ยกเว้นการใช้งานเพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเป็นตัวอย่างการให้บริการของบริษัทเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผย ท่านสามารถศึกษาต่อได้ในข้อ “นโยบายความเป็นส่วนตัวและการโอนถ่ายข้อมูล” ด้านล่าง
 4. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า แก้ไขหรือคืนเงิน หากข้อผิดพลาดทางการบริการหรือสินค้าเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาท เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้ใช้ การพิมพ์และให้ข้อมูลผิด การติดขัดในช่องสัญญาณ การสื่อสารผิดพลาด และปัญหาที่มิได้เป็นการกระทำของผู้ให้บริการเอง
 5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือลดราคาการชำระค่าสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทก็ตาม อาทิ การขอชำระเพิ่มหรือน้อยลงเพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้า
 6. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับทางเรา
 7. ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากท่านได้กระทำผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ทางเราอาจสงวนสิทธิไม่ให้บริการท่าน
 8. บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามทางเราจะแจ้งราคาสุทธิแก่ผู้ใช้ก่อนขั้นตอนการชำระเงิน

ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์

ท่านไม่สามารถนำเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทางที่ผิด และท่านไม่สามารถกระทำหรือส่งเสริมให้มีการกระทำความผิดทางอาญา โอนถ่ายหรือเผยแพร่ เนื้อหาอื่นๆบนเว็บไซต์ ที่มีลักษณะประสงค์ร้าย เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ละเมิดความลับ หรือพยายามที่จะสร้างผลกระทบต่อการทำงาน ในกรณีที่การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะรายงานการละเมิดไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการดำเนินการทางกฎหมาย

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ

 1. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หากท่านยังคงเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์หลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศไว้ จะถือว่าท่านได้ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

บริษัท โทพิเคิล เทอร์ปีนส์ จำกัด ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ การมีอยู่และใช้งานได้ รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัท โทพิเคิล เทอร์ปีนส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้บริการเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ในทุกกรณี